அறிந்து சொல்வீர் குழந்தைகாள்

அறிந்து சொல்வீர் குழந்தைகாள்

இலுப்பை மரத்தின் கதையிது
அறிய நல்ல கதையிது
எளிய தமிழின் மொழியிலே
இளைய எனது நண்பர்கள்
பாடியாடி மகிழுங்கள்
பாட்டின் பொருளும் அறியுங்கள்

இலுப்பை நிழலின் குளிர்மையில்
இருந்து மகிழ்ந்த நினைவுகள்
இருக்கிதெந்தன் மனதிலே
இன்னும் நல்ல பசுமையாய்

குரும்பைத் தேரில் அழகுகூட்ட
ஈர்க்கில் கோர்க்கும் போதிலே
இலுப்பம் பூவின் மணத்திலே
கிறங்கும் அந்தக் கணத்திலே
பிறக்கும் வண்ணக் கனவுகள்
பறக்கும் பட்டாம் பூச்சிகள்

விருட்சமாகி விதையும் தந்து
வாழ்வு சிறக்க வைத்த – அந்த
இலுப்பை எங்கு போனது?
இருக்கும் இடத்தை அழித்துப் பிடிக்கும்
இப்பில் இப்பில் வந்ததேன்?

அறிந்து கொள்வீர் குழந்தைகாள்
அறிந்து சொல்வீர் குழந்தைகாள்

– சி.ஜெயசங்கர் –