ரயில்சேவை அத்தியாவசிய சேவையாக அறிவிப்பு

ரயில் சேவை அத்தியாவசிய சேவையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவிப்பு இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.