இந்துசமய பாட ஆசிரியருக்கு விண்ணப்பிப்பவர் மௌலவி சான்றிதழ் பெறவேண்டும். கொழும்பு அரசபத்திரிக்கை தகவல்.

இந்துசமய பாட ஆசிரியருக்கு விண்ணப்பிப்பவர் மௌலவி சான்றிதழ் பெறவேண்டும். கொழும்பு அரசபத்திரிக்கை தகவல்