அம்பாறை மாவட்டம் – மகா ஓயா பிரதேச சபை

0
550

இலங்கை பொதுஜன முன்னணி 8,669 (11)
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 3,220 (4)
இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி 1,066 (1)
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 484 (1)