இம்முறை பாதீட்டில் கிழக்கு மாகாணம் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.