உலக நீரழிவு தினமான இன்று மட்டக்களப்பு மாவடிவேம்பு வைத்தியசாலை நிர்வாகத்தினரால் நடை பவனி ஏற்பாடு.