மட்டக்களப்பில்  சரக்கு ரயில் பெட்டியை உடைத்து திரிபோச மா திருடிய இருவர் கைது.