மட்டக்களப்பில் எனக்கு எதிராக பல முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றது.