காட்டு யானைகளின் தாக்கத்தினால் ஆசிரிய ஆலோசகர் பாதிப்பு.