குடிசன வீட்டு வசதிகள் தொகைமதிப்பு  கணக்கெடுப்புக்கான தேசிய மட்டப் பூர்வாங்கப் பணி  ஆரம்பம்.