பிள்ளையானின் பாராளும‌ன்ற‌ ப‌த‌வியை இடை நிறுத்த‌ வேண்டும்.