கிண்ணியாவில் இலங்கை பொலிஸ் திணைக்களத்தின் 157வது பொலிஸ் தின நிகழ்வு.