தற்காலிக கட்டடங்களை கனரக இயந்திர சாதனத்துடன் அகற்றும்  பொலிசார்.