பாராளுமன்ற உறுப்பினர்   கோ.கருணாகரனின்  13ஆவது திருத்தச் சட்டம் தொடர்பான பாராளுமன்ற உரை.