பொருளாதார நெருக்கடி நிலையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உதவிகள் வழங்கி வைப்பு