கல்முனை மாநகர வீதிகளில் பொருட்கள், பதாதைகளை காட்சிப்படுத்துவதற்கு எதிராக நடவடிக்கை