மாற்றுத்திறனாளிகளால் சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.