மனிதஉரிமை பாதுகாவலர்கள் பாரிய சவால்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர்.-சட்டத்தரணி அம்பிகா சிறிதரன்.