சவால்களுக்கு முகங்கொடுக்கக் கூடிய மாணவர் சமுதாயத்தை  உருவாக்க வேண்டும்… (பா.உறுப்பினர் – த.கலையரசன்)