சுபீட்சம் EPaper 01.10.2022

01.10.2022 supeedsam.