சீரற்ற காலநிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்பளுக்கு  பிரதமர் இரங்கல் தெரிவிப்பு.