முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்ப பிரிவு மாணவர்களுக்கு விசேட போக்குவரத்து சேவை

பாடசாலைகள் மீள திறக்கப்பட்ட பின்னர் முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்ப பிரிவு மாணவர்களுக்கென விசேட போக்குவரத்து சேவையொன்றை ஆரம்பிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

கண்டியில் நேற்று  ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைத்தபோது போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம இதனை குறிப்பிட்டார்.

இந்த விசேட போக்குவரத்து சேவையானது ஆசிரியர்கள் மற்றும் முன்பள்ளி பிரதிநிதிகள் என்போரின் பங்குபற்றுதலோடு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை, பாடசாலை மாணவர்கள் பயணிக்கும் தனியார் வாகனங்களை பதிவு செய்வதற்கான வேலைத்திட்டம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.