மாவட்ட நீதிபதி வி. ராமகமலன் உட்பட 12 பேர் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமனம்

12 புதிய உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் இன்று (10) காலை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி கோதபய ராஜபக்ஷ அவர்களால் வழங்கப்பட்டன.

புதிய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் பட்டியல்

01- என்.கே.டி.கே மிஸ். நானாயக்கார – மாவட்ட நீதிபதி

02- ஆர்.எல். திரு. கோதாவேல – மாவட்ட நீதிபதி

03- வி. ராமகமலன் – மாவட்ட நீதிபதி

04- யு.ஆர்.வி.பி. ரனதுங்க – மாவட்ட நீதிபதி

05- எஸ்.எச்.எம்.என் மிஸ். லக்மலி – மேலதிக மாவட்ட நீதிபதி

06- டி.ஜி.என்.ஆர் திரு. பிரேமரத்ன – மாவட்ட நீதிபதி

07- டபிள்யூ.டி. விமலாசிரி  – கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி

08- எம்.எம்.எம். திரு மிஹால் – தலைமை நீதவான்

09- திரு மஹி விஜவீரா – மாவட்ட நீதிபதி

10- ஐ.பி.டி. லியானேஜ் –  மேலதிக மாவட்ட நீதிபதி

11- ஜெ. திரு. ட்ரொட்ஸ்கி – மாவட்ட நீதிபதி

12- என்.ஏ. திருமதி சுவந்துருகோடா – Senior State Counsel