காதி நீதிமன்றங்கள் சட்ட நீதிமன்றம்.நீதி அமைச்சர்

காதி நீதிமன்றங்கள் நாட்டின் நீதித்துறை அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் அவை சட்ட நீதிமன்றம் என்று நீதி அமைச்சர் முகமது அலி சப்ரி கூறுகிறார். சுமார் 70 ஆண்டுகளாக காதி நீதிமன்றங்கள் இலங்கையில் செயல்பட்டு வருகின்றன என்பதை அவர் மேலும் வலியுறுத்துகிறார்.

தீவு முழுவதும் 25 காதி நீதிமன்றங்களுக்கு நீதிபதிகளை நியமிக்க விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. 40 வயதிற்கு மேற்பட்ட முஸ்லீம் ஆண்கள், கல்வி அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட அல்-ஆலிம் சான்றிதழ்களை வைத்திருப்பவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.