ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் ஜி.ஏ.சந்திரசிரி இலங்கை வங்கியின் இயக்குனர் சபைக்கு.

வங்கித்துறையும் இராணுவமயமாக்கப்படுகின்றது

இலங்கை வங்கியின் இயக்குநர் சபையில் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் ஜி.ஏ.சந்திரசிரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நியமனம் மூலம், ஓய்வுபெற்ற ராணுவ அதிகாரிகளை  இலங்கை வங்கிகளின் பணிப்பாளர் சபைக்கு நியமிப்பதும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையின் முன்னணி வணிக வங்கியான  இலங்கைவங்கி, நாட்டின் முன்னணி வணிக வங்கிகளில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வுபெற்ற இராணுவ அதிகாரியை வங்கியில் நியமித்ததன் மூலம் வங்கித் துறையும் இராணுவமயமாக்கத் தொடங்கியுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.

இலங்கை வங்கியின் இயக்குநர்கள் குழுவின் இரண்டு உறுப்பினர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர் இந்த ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது