படங்கள் சொல்லும் கதை

தம்பியும் விடுதலை  எங்களிடம் 4பேர் உண்டு 20வதும் வருகின்றது. இந்த நிலையில்.