புதிய அமைச்சரவை,இராஜாங்க அமைச்சர்கள்:மாவட்டக் குழு தலைவர்கள்:

யூ.கே. காலித்தீன்

புதிய அமைச்சரவை பதவிப் பிரமாண நிகழ்வு நேற்று (12) முற்பகல் கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகை வளாகத்தில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மகுல்மடுவ மண்டபத்தில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ தலைமையில் பிரதமர் உட்பட அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் 25 பேரும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் 39 பேரும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர்கள் 23 பேரும் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஷபக்ச முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டனர்.

புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் பின்வருமாறு

கெளரவ ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ – பாதுகாப்பு அமைச்சராகவும்,
கௌரவமஹிந்த ராஜபக்ஷ – நிதி புத்தசாசன சமயம், மற்றும் கலாசார ,அலுவல்கள் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சராகவும்
கௌரவநிமல் சிறிபால டி சில்வா – தொழில் அமைச்சராகவும்,
கௌரவஜீ.எல்.பீரிஸ் – கல்வி அமைச்சராகவும்,
கௌரவபவித்ரா தேவி வன்னியாரச்சி – சுகாதார அமைச்சராகவும்,
கௌரவதினேஷ் குணவர்த்தன் – வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சராகவும்,
கௌரவடக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்றொழில் அமைச்சராகவும்,
கௌரவகாமினி லொக்குகே – போக்குவரத்து அமைச்சராகவும்,
கௌரவபந்துல குணவர்த்தன – வர்த்தக அமைச்சராகவும்,
கௌரவஆர். எம். சி. பீ. ரத்னாயக்க – வனஜீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு  அமைச்சராகவும்
கௌரவஜனக பண்டார தென்னகோன் – அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சராகவும்,
கௌரவகெஹலிய ரம்புக்வெல்லை – வெகுசன ஊடக அமைச்சராகவும்,
கௌரவசமல் ராஜபக்‌ஷ – நீர்ப்பாசன அமைச்சராகவும்,
கௌரவடலஸ் அழகப்பெரும – மின்சக்தி அமைச்சராகவும்,
கௌரவஜொன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ – நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சராகவும்,
கௌரவவிமல் வீரவன்ஸ – கைத்தொழில் அமைச்சராகவும்,
கௌரவமஹிந்த அமரவீர – சுற்றாடல் அமைச்சராகவும்,
கௌரவஎஸ். எம். சந்திரசேன – காணி அமைச்சராகவும்,
கௌரவமஹிந்தானந்த அலுத்கமகே – கமத்தொழில் அமைச்சராகவும்,
கௌரவவாசுதேச நாணயக்கார – நீர் வழங்கல் அமைச்சராகவும்,
கௌரவஉதய பிரபாத் கம்மன்பில – வலுசக்தி அமைச்சராகவும்,
கௌரவரமேஷ் பத்திரண – பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சராகவும்,
கௌரவபிரசன்ன ரணதுங்க – சுற்றுலா அமைச்சராகவும்,
கௌரவரோஹித அபேகுணவர்த்தன – துறைமுகங்கள் மற்றும்  கப்பற்துறை அமைச்சராகவும்,
கௌரவநாமல் ராஜபக்‌ஷ – இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சராகவும்,
கௌரவஅலி சப்ரி – நீதி அமைச்சராகவும்,

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள்:

கௌரவசமல் ராஜபக்ஷ – உள்ளகப் பாதுகாப்புஇ உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவபிரியங்கர ஜயரத்ன – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவதுமிந்த திஸாநாயக்க – சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர்மின்சார உற்பத்தி கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவதயாசிறி ஜயசேககர – பத்திக்இ கைத்தரி துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடைகள் உற்பத்திகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவலசந்த அழகியவன்ன – கூட்டுறவுச் சேவைகள், சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் பாவனையாளர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவசுதர்ஷனி பெர்னாண்டோபுள்ளே – சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறைக்கைதிகள் புனர்வாழ்வளிப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவஅருந்திக்க பெர்னாண்டோ – தென்னை, கித்துள், பனை மற்றும் இறப்பர் செய்கைகள் மேம்பாடு மற்றும் அவை சார்ந்த பொறிமுறை பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவநிமல் லன்சா – கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்..
கௌரவஜயந்த சமரவீர – களஞ்சிய வசதிகள்இ கொள்கலன் முனையங்கள் துறைமுக வழங்கல் வசதிகள் மற்றும் இயந்திரப் படகுகள் மற்றும் கப்பற் தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவரொஷான் ரணசிங்க – காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள் அரச வியாபார காணிகள் மற்றும் சொத்துக்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவகனக ஹேரத் – கம்பனித் தோட்டங்களை மறுசீரமைத்தல் தேயிலைத் தோட்டங்கள் சார்ந்த பயிர்ச்செய்கை தேயிலைத் தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவவிதுர விக்ரமநாயக்க – தேசிய மரபுரிமைகள் அரங்கு கலை மற்றும் கிராமிய சிற்பக் கலைகள் மேம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவஜானக்க வக்கும்புர – கரும்பு, சோளம், மரமுந்திரிகை, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு பயிர்ச்செய்கை அபிவிருத்தி, அவை சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவவிஜித பேருகொட – அறநெறிப் பாடசாலைகள், பிக்குமார் கல்வி, பிரிவெனாக்கள் மற்றும் பௌத்த பல்கலைக்கழகங்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவஷெஹான் சேமசிங்க – சமுர்த்திஇ மனைப் பொருளாதாரஇ நுண்நிதி சுயதொழில் தொழில் அபிவிருத்தி மற்றும் கீழ் உழைப்பு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவமொஹான் டி சில்வா – பசளை உற்பத்தி மற்றும் விநியோகங்கள் இரசாயண பசளைகள் மற்றும் கிருமிநாசினி பயன்பாட்டு ஒழுங்குபடுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவலொஹான் ரத்வத்த – இரத்தினக்கல் மற்றும் தங்க ஆபரணங்கள் சார் கைத்தொழில்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவதிலும் அமுனுகம – வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்தல்பேரூந்துப் போக்குவரத்துச் சேவைகள் மற்றும் தொடரூந்துப் பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவவிமலவீர திஸாநாயக – வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யானை வேலிகள் மற்றும் அகழிகைகளை அமைத்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் காடுகளை மீண்டும் வளர்த்தல் மற்றும் வனவளங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவதாரக பாலசூரிய – பிராந்திய உறவு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவஇந்திக்க அநுருத்த – கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப்பொருள்கள் தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவகாஞ்சன விஜேசேக்கர – அழகு மீன்கள்இ நன்னீர் மீன்கள் மற்றும் இறால்களை வளர்த்தல், கடற்றொழில்  துறைமுக அபிவிருத்தி, ஆழ்கடல் பல நாள் கடற்றொழில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன்கள் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவ சனத் நிஷாந்த – கிராமிய மற்றும் பிரதேச குடிநீர் நீர்வழங்கல் கருத்திட்டங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவசிறிபால கம்லத் – மகாவலி வலயங்கள் சார்ந்த அகழிகள், வாய்க்கால்கள் மற்றும் வாழ்விடங்கள் பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவசரத் வீரசேகர மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி  அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவஅநுராத ஜயரத்ன – கிராமிய வயல்கள் சார்ந்த குளங்கள் நீர்த்தேங்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்இ
கௌரவசதாசிவம் வியாழேந்திரன் – தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடகவியலாளர்கள் தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவதேனுக விதான கமகே – கிராமிய மற்றும் பாடசாலை  விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவசிசிர ஜயக்கொடி சுதேச வைத்திய மேம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை அபிவிருத்தி மற்றும் சமுதாய சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவபியல் நிஷாந்த டி சில்வா மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி  மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவபிரசன்ன ரணவீர பிரம்புகள்,  பித்தளைஇ மட்பாண்டங்கள் , மரப்பாண்டங்கள் மற்றும் கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவடீ .வீ. சானக  விமான சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவடீ.பீ.ஹேரத் கால்நடை வளங்கள் பண்ணைகள் மேம்பாடு  பால் மற்றும் முட்டை சார்ந்த கைத்தொழில்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவசஷீந்திர ராஜபக்ஷ நெல் மற்றும் தானியங்கள், சேதன உணவுகள், மரக்கறிகள், பழவகைகள், மிளகாய், வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு செய்கை மேம்பாடு, விதை உற்பத்திகள் மற்றும் உயர் தொழிநுட்ப கமத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவநாலக்க கொடஹேவா நகர அபிவிருத்தி கரையோரப் பாதுகாப்பு, கழிவுப் பொருட்கள் அகற்றுதல் மற்றும் சமுதாய துப்பரவேற்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவஜீவன் தொண்டமான் தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு  வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவஅஜித் நிவாட் கப்ரால் நிதி மற்றும் மூலதனச்சந்தை மற்றும் அரச தொழில்  முயற்சி சீர்திருத்தம் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்
கௌரவசீதா அரம்பேபொல திறன்கள் அபிவிருத்தி, தொழில்கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்கல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,
கௌரவசன்ன ஜயசுமன மருந்தாக்கல்,  விநியோகம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்,

மாவட்டக் குழு தலைவர்கள்:

திரு.பிரதீப் உதுகொட  கொழும்பு மாவட்டம்
திரு.சஹன் பிரதீப் விதான  கம்பஹா மாவட்டம்
திரு.சஞ்சீவ எதிரிமான்ன  களுத்துறை மாவட்டம்
திரு.வசந்த யாபா பண்டார  கண்டி மாவட்டம்
திரு.என். நாலக பண்டார கோட்டேகொட  மாத்தளை மாவட்டம்
திரு.எஸ்.பீ. திஸாநாயக  நுவரெலியா மாவட்டம்
திரு.சம்பத் அதுகோரள  காலி மாவட்டம்
திரு.நிபுன ரணவக்க  மாத்தறை மாவட்டம்
திரு.உபுல் கலப்பத்தி  ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்
திரு.அங்கஜன் ராமநாதன்   யாழ்ப்பாண மாவட்டம்
திரு.டக்லஸ் தேவானந்தா  கிளிநொச்சி மாவட்டம்
திரு.கே.திலீபன்  வவுனியா மாவட்டம்
திரு.கே. காதர் மஸ்தான்  மன்னார் மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்கள்
திரு.டீ . வீரசிங்க  அம்பாறை மாவட்டம்
திரு.கபில அதுகோரளை  திருகோணமலை மாவட்டம்
திரு.குணபால ரத்னசேக்கர  குருணாகல் மாவட்டம்
திரு.  அசோகபிரியன்த புத்தளம் மாவட்டம்
திரு.எச். நந்தனசேன  அநுராதபுரம் மாவட்டம்
திரு.அமரகீர்த்தி அதுகோரளை  பொலன்னறுவை மாவட்டம்
திரு.சுதர்ஷன தெனிபிடிய  பதுளை மாவட்டம்
திரு.குமாரசிறி ரத்நாயக  மொணராகலை மாவட்டம்
திரு.அகில எல்லாவல  இரத்தினபுரி மாவட்டம்
திருமதிராஜிகா விக்ரமசிங்க  கேகாலை மாவட்டம்

ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில் சுபீட்சமான தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக அர்ப்பணிக்க செயற்திறன் வாய்ந்த அமைச்சரவை ஒன்றின் தேவை குறித்து ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

தனது “சுபீட்சத்தின் நோக்கு” கொள்கைப் பிரகடனத்திற்கு ஏற்ப தேசிய வேலைத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நடைமுறை சாத்தியமானதும் யதார்த்தமானதுமான அமைச்சரவையின் எண்ணிக்கை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது எனவும்இ

அமைச்சு கட்டமைப்பை அமைப்பதில் தேசிய பாதுகாப்புஇ பொருளாதார அபிவிருத்திஇ உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்இ கல்விஇ சுகாதாரம் மற்றும் விளையாட்டு ஆகிய துறைகள் குறித்து விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.

பதவிப் பிரமாண நிகழ்வைத் தொடர்ந்து புதிய அமைச்சர்கள்இ இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும்  மாவட்டக் குழு தலைவர்கள் அனைவரும் சமயக் கிரியைகளில் ஈடுபட்டு ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டனர்.